Aquest article sobre la figura del perit econòmic té com a objectiu donar a conèixer com aquests professionals avaluen els danys financers causats per un atac informàtic o la pèrdua de dades en una empresa. Aquests tipus d’incidents poden tenir un impacte significatiu en les operacions i la salut financera d’una organització. En aquest document, s’exposarà la metodologia utilitzada per a l’avaluació de danys i es proporcionarà una visió sobre aquests professionals essencials per el bon funcionament del sistema financer i judicial.

Principals tasques del perit economista:

El perit efectua tasques de diversa tipologia com valoració d’empreses, avaluació de danys i assessorament financer per a empreses. En aquest article ens centrarem en l’avaluació de danys, comentant també alguns detalls importants sobre les seves altres tasques

Metodologia d’Avaluació de Danys

L’avaluació dels danys causats per un atac informàtic o la pèrdua de dades implica una anàlisi meticulosa de diversos factors. A continuació, es detallen els passos clau seguits en aquesta avaluació:

1. Identificació de Danys

En primer lloc, s’ha de determinar quins actius o dades han estat afectats per l’atac informàtic o la pèrdua de dades. Això inclou la identificació de quins arxius importants o sistemes s’han vist compromesos.

2. Valoració dels Danys Directes

Els danys directes inclouen la recuperació de dades, la reparació de sistemes i les mesures de seguretat addicionals que s’han de prendre per prevenir futurs atacs. Cal determinar els costos associats a aquests esforços, incloent-hi el cost de les eines de seguretat i les hores de treball del personal implicat.

3. Valoració dels Danys Indirectes

Els danys indirectes són aquells que es deriven de l’impacte de l’atac o la pèrdua de dades en les operacions de l’empresa. Això pot incloure la pèrdua de clients, la interrupció de la producció i la disminució de la productivitat del personal. Cal quantificar aquests impactes en termes de pèrdua de vendes o ingressos i costos operatius addicionals.

4. Estimació del Lucre Cessant

El lucre cessant es calcula tenint en compte les pèrdues de beneficis que es produeixen com a resultat de l’atac informàtic o la pèrdua de dades. Això implica estimar els ingressos que s’han deixat de guanyar durant el període de recuperació i les pèrdues de clients a llarg termini.

5. Informe Final d’Avaluació

Un cop es disposi de tota la informació rellevant, es prepararà un informe final d’avaluació que detallarà els danys directes i indirectes causats per l’atac informàtic o la pèrdua de dades, així com l’estimació del lucre cessant.

Altres tasques del pèrit economista:

1. Valoració de Béns i Empreses

Una de les tasques més destacades del perit economista és la valoració de béns, empreses i actius financers. A través de mètodes rigorosos, com l’anàlisi de fluxos de caixa descomptats, la valoració d’actius i la comparació amb empreses similars, determinen el valor real d’actius amb propòsits com compravenda de societats, fusions o liquidacions.

2. Assessorament en operacions empresarials

Els perits economistes juguen un paper clau en transaccions empresarials com ara fusions i adquisicions. Mitjançant l’anàlisi de les dades financeres i econòmiques, avaluen la viabilitat i els avantatges potencials d’aquestes operacions. Aquest assessorament ajuda les empreses a prendre decisions informades sobre l’expansió, la consolidació i la gestió dels seus recursos financers, evitant problemes com la informació asimètrica i la selecció adversa.

3. Quantificació de Danys en Litigis

En casos legals, els perits economistes són fonamentals per a quantificar danys econòmics. El càlcul de magnituds com el dany emergent i el lucre cesant son importants en diversos casos entre particulars, o entre un particular i la seva agencia asseguradora, per poder determinar la quantia d’una potencial indemnització.

4. Planificació Financera i Fiscal

Els perits economistes no només calculen el valor d’una determinada empresa, sinó que també podem emetre un informe sobre la salut financera d’aquesta, senyalant els punts a millorar per tal que es puguin prendre accions concretes per posar-hi remei.

5. Testimonis Experts

En molts casos legals, els perits economistes actuen com a testimonis experts. Presenten les seves conclusions davant del tribunal i expliquen els seus raonaments i anàlisis. La seva presència és vital per a aclarir qüestions financeres i econòmiques complexes davant dels jutges i els jurats.

Els atacs informàtics i la pèrdua de dades poden tenir conseqüències significatives en les finances d’una empresa. És crucial realitzar una avaluació exhaustiva dels danys per comprendre l’impacte complet i prendre les mesures adequades per prevenir incidents futurs. L’anàlisi del pèrit també és necessari per a poder determinar la quantia a percebre per part de l’asseguradora, o la quantia d’una indemnització en els casos que procedeixi.

On estem establerts?

Ens trobem a Barcelona. No obstant això, oferim el servei a tota Espanya, amb disponibilitat de contacte mitjançant trucades telefòniques, videoconferències i fins i tot reunions presencials si fos necessari.

Per què és important comptar amb un perit economista per valorar una empresa?

Una de les màximes del perit economista és la objectivitat. Gràcies a això, es garanteix una valoració transparent de la companyia en qüestió, a més de la disposició del perit per ajudar-vos a comprendre com s’ha arribat a la xifra establerta i resoldre qualsevol dubte que pugueu tenir.

Quins mètodes pot utilitzar un perit economista per valorar una empresa?

Depenent del tipus d’empresa i la seva mida, el mètode emprat pot variar entre casos. No obstant això, el mètode més comú és el dels fluxos de caixa descomptats.

Quan és necessari un perit economista en una transacció comercial?

 La figura del perit economista és fonamental en casos de fusions i adquisicions, perquè totes dues parts constin del coneixement necessari del valor dels actius i passius que es negocien. També és important en conflictes legals, com ara litigis comercials o divorcis que involucren actius empresarials, on pot exercir de testimoni per donar a conèixer els aspectes financers que s’estimin.

Com pot ser útil un perit economista en adquisicions?

 En adquirir una empresa pot ser una decisió difícil que marqui el futur personal i professional de les parts. Per això, és necessari comptar amb tota la informació rellevant per assegurar-se de no cometre cap error. El perit economista pot determinar un preu just per a l’empresa, que servirà de guia per poder començar a negociar.

Com pot ser útil un perit economista en fusions?

 Un procés de fusió té com a resultat la constitució d’una nova societat, que extingeix de fet les anteriors. És vital que es faci de manera transparent per garantir que cap de les parts es vegi perjudicada, ja que es podrien derivar problemes d’informació asimètrica en potencials litigis que vagin en contra dels interessos de totes les parts.

Com pot ser útil un perit economista en litigis?

Són freqüents els litigis entre particulars, o entre un particular i una agència asseguradora, per determinar la quantitat d’una determinada indemnització. El perit economista avalua els danys soferts per la part perjudicada i el lucre cessant per a la mateixa, determinant així una suma justa i facilitant el camí cap a un acord.

Com puc sol·licitar un pressupost per a un peritatge econòmic?

 A la secció de contacte podrà explicar-nos el seu cas i sol·licitar un pressupost.

Quant poden costar els serveis del perit economista?

En el cas de valoració d’empreses, els preus solen variar entre els 800 i els 3.000 euros per a empreses petites, i entre els 3.000 i els 10.000 euros per a empreses mitjanes, degut a la seva major complexitat. Per a la quantificació de danys es sol concretar un preu per hora, que variarà depenent del volum de feina.

Ens desplacem a on estigui localitzada l’empresa?

En funció de les característiques particulars del cas pot ser necessari un desplaçament que podem efectuar. En altres casos, pot no ser necessari, i resoldre’s de manera telemàtica.